Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Darmowa wysyłka! Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Razem (brutto)

REGULAMIN

 

 

  1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami);

1.4. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.darywielkopolski.pl

1.6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod sklepu : www.darywielkopolski.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dary Wielkopolski Bartosz Katą z siedzibą w Kamionkach a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.darywielkopolski.pl

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem: .Dary Wielkopolski, prowadzony jest przez Dary Wielkopolski Bartosz Kata z siedzibą w Kamionkach (zwaną dalej Dary Wielkopolski Bartosz Kata ul. Diamentowa 11.) 62-023 Kamionki, telefon nr i fax (61) 22-66-095 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), REGON: 302457409 NIP:777-28-01-353

2.3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu dary.wielkopolski.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu.

  1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DaryWielkopolski.pl

d.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.darywielkopolski.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i złożyć zamówienie za pomocą formularza na stronie Sklepu.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, także w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dary Wielkopolski.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „potwierdzenie zakupu”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się  przesyłką kurierską, lub paczkomatem..  Koszty dostawy zostaną wskazane dodatkowo w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostaw: od 2 do 7 dni roboczych. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

a)  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu,

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VI. Ceny i metody oraz terminy płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki, z wyjątkiem kosztów dostawy. O łącznej cenie wraz z kosztami dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego Sklepu internetowego

b.) płatnością w systemie płatność przelewem, płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność dotpay.pl

c.) zapłata kartą płatniczą MasterCard, Visa, i inne dostępne w serwisie Dotpay funkcjonującym w Sklepie.

6.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

  1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Poznań, ul. Garbary 28/8, 61-868 Poznań lub biuro@darywielkopolski.pl, podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar do Sklepu Internetowego lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep Internetowy zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Dary Wielkopolski Bartosz Kata ul. Garbary 28/8 Poznań

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2.  w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są Towar, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.11. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.  Dary Wielkopolski Bartosz Kata jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sklepu z tytułu wady Towaru oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamcje”

8.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Poznań ul. Garbary 28/8 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@darywielkopolski.pl.

8.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Powyższe informacje ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.

8.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towar do Sklepu na koszt Sklepu na adres: Poznań, ul. Garbary 28/8

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Dary Wielkopolski Bartosz Kata podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:  Dary Wielkopolski Bartosz Kata u. Garbary 28/8  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: biuro@darywielkopolski.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Dary Wielkopolski Bartosz Kata zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. Dane osobowe

10.1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

10.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

10.3. Dary Wielkopolski Bartosz Kata jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

10.4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

10.5. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych spółce, o której mowa w ust. 3. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dary Wielkopolski Bartosz Kata. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Rembowscy Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  Dary Wielkopolski Bartosz Kata

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

Protokół zwrotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Sprzedawca:

Dary Wielkopolski Bartosz Kata

ul. Diamentowa 11, 62-023 Kamionki

Sporządzone w dniu …………………………………………………………………………….

1.Imie i nazwisko zwracającego ………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..

3. PESEL ………………………………………………………………………………………..

4. Tel kontaktowy ………………………………………………………………………………

5. Adres e-mail ………………………………………………………………………………….

6. Nr zamówienia ……………………………………………………………………………….

7. Nazwa i ilość zwracanego towaru ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

8.Data otrzymania towaru ………………………………………………………………………

9. Nr paragonu lub faktury ……………………………………………………………………...

10. Środki pieniężne zwrócić przelewem na konto Bank …………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………….

Przekazem pocztowym na adres …………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………

Czytelny podpis zwracającego